Polityka prywatnosci

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Anchor Agents & Shipbrokers Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 241/13 81-521 Gdynia – Andrzej Czernek
 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail, będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Spółki.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Newsletter (biuletyn):

Używamy MailerLite do zarządzania naszą listą subskrybentów e-mail marketingu i wysyłania wiadomości e-mail do naszych subskrybentów. MailerLite jest dostawcą zewnętrznym, który może przetwarzać dane użytkownika przy użyciu standardowych technologii branżowych, aby pomóc nam monitorować i ulepszać nasz biuletyn.

Polityka prywatności MailerLite jest dostępna pod adresem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się na końcu każdego biuletynu.

Privacy policy 

Contact form

Pursuant to Article 13(1) and (2) of the RODO (i.e. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC), I inform you that:

 • The administrator of your personal data is Anchor Agents & Shipbrokers Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 241/13 81-521 Gdynia – Andrzej Czernek
 • Your personal data provided in the contact form, i.e. name and surname and e-mail address, will be processed solely for the purpose of taking certain actions at your request, e.g. in order to answer your question sent electronically by subscribing to the Company’s website.
 • The provision of personal data is voluntary, but necessary to send a reply to your message.
 • Your personal data will be shared with other data recipients, such as IT system maintenance and hosting services, email service provider, etc. if necessary.
 • You have the right to access, rectify, erase or restrict the processing of your data, the right to object to processing, the right to data portability, the right to request access to your data, and the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you consider that the processing of your data does not comply with current data protection legislation. You also have the right to be forgotten if further processing is not provided for by current legislation.
 • You also have the right to withdraw your consent at any time, the withdrawal of your consent shall not affect the processing carried out on the basis of your consent prior to its withdrawal.
 • Your data will not be processed by automated means, including profiling.

Newsletter:

We use MailerLite to manage our email marketing subscriber list and to send emails to our subscribers. MailerLite is a third-party provider, which may process your data using industry-standard technologies to help us monitor and improve our newsletter.

MailerLite’s privacy policy is available at https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

You can unsubscribe from our newsletter by clicking on the unsubscribe link provided at the end of each newsletter.